Image

B'COVER Privacybeleid

B'Cover NV draagt zorg voor uw privacy. In dit document lichten wij toe hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken, evenals welke procedures wij hanteren om  uw recht op privacy te garanderen. Dit document vormt het algemene beleid van het kantoor op het vlak van gegevensverwerking conform de toepasselijke wetgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

Wij houden ons het recht voor om dit beleid te wijzigen. U kan de meest recente versie van ons privacybeleid op onze website terugvinden.

 
1. Verwerkingsverantwoordelijke

B'Cover NV is de verantwoordelijke voor het verwerken van uw gegevens.

B'Cover NV is een vennootschap naar Belgisch recht, ingeschreven onder het nummer 0895.369.287 en met maatschappelijke zetel te MC-SQUARE Offices, Leonardo Da Vincilaan 19, 1831 Diegem.

2. Welke gegevens verwerken wij en wanneer?

Wij verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om de hierna genoemde doeleinden te verwezenlijken (cf. punt 3). Afhankelijk van uw situatie kunnen wij de volgende gegevens verwerken:

 • Identificatiegegevens zoals uw naam, voornaam, adres…
 • Contactgegevens zoals uw adres, telefoonnummer, fax, e-mailadres…
 • Professionele gegevens zoals bedrijfsnaam, BTW-nummer, functietitel
 • Kenmerken van uw woning

Wij verzamelen bovenstaande gegevens wanneer u ons contacteert met het oog beroep te doen op onze diensten. Ook wanneer u op enige andere wijze contact met ons opneemt, zullen wij uw gegevens verwerken.

Wij verzamelen eveneens deze gegevens wanneer u onze documenten en formulieren manueel en/of elektronisch invult. Bij het eventuele bezoek aan onze website worden er cookies gebruikt. Voor meer informatie hieromtrent kan u ons contacteren.

3. Waarom verwerken wij uw gegevens?

Hieronder kan u de doeleinden vinden waarvoor B'Cover NV uw persoonsgegevens verzamelt alsook de grondslagen waarop wij ons baseren om deze gegevens te verzamelen en te verwerken:

Om al onze contractuele verbintenissen na te komen of om op uw verzoek eventuele (pre-)contactuele handelingen te stellen in het kader van:

 • Het verlenen en beheren van verzekeringsdiensten (zoals de aanvaarding, het beheer en het sluiten van de verzekeringsovereenkomst, in het kader van schadebeheer, de inning van de premies, geschillen beheer en her- of medeverzekering).
 • Klantenbeheer
 • Het verstrekken van het door u gevraagde advies
 • Het verstrekken van de door u gevraagde diensten

Wij verwerken uw gegevens op basis van onze contractuele relatie met onze klanten en/of partners.

Om uw vragen te beantwoorden:

Wanneer u ons contacteert via telefoon, website of e-mail, verwerken wij uw gegevens die relevant zijn om op uw vraag te kunnen antwoorden.

De verwerking van deze gegevens gebeurt op basis van uw toestemming.

Voor de promotie van onze producten of diensten, om u te informeren over onze activiteiten en in het kader van direct marketing:

Wij verwerken uw gegevens op basis van onze contractuele relatie met onze klanten en/of partners of op basis van onze gerechtvaardigde belangen om onze klanten en partners over onze activiteiten en diensten geïnformeerd te houden. In geval van prospectie is deze verwerking op uw uitdrukkelijke toestemming gebaseerd.

In het kader van wettelijke verplichtingen omtrent:

 • Het voorkomen van witwassen van kapitaal
 • Het voorkomen van de financiering van terrorisme
 • Het toepassen van de AssurMiFID-regelgeving
 • Het bestrijden van belastingontduiking
 • Fiscale verplichtingen
 • Het klachtenbeheer van klachten ingediend door klanten
 • Vragen van de toezichthoudende autoriteiten

Wij verwerken uw gegevens op basis van de wettelijke, reglementaire en administratieve verplichtingen waaraan wij onderworpen zijn.

In het kader van het technisch en functioneel beheer van onze website:

Wij analyseren ons websiteverkeer om na te kijken hoe onze website gebruikt wordt en met het oog op het verbeteren en beveiligen van onze website.

Wij verwerken uw gegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang om een goed functionerende en veilige website ter uwer en onze beschikking te stellen.

Hiernaast verwerken wij uw gegevens in het kader van onze gerechtvaardigde belangen zoals:

 • Het opsporen en voorkomen van misbruik en fraude
 • Statistisch onderzoek: voor het vormen van een globaal beeld van onze klanten, om risico’s juist te kunnen analyseren, om ons productaanbod te analyseren, in het kader van toezicht en controle
 • Commerciële doeleinden
 • Voor belanghebbende derden (die geen rechtstreekse contractuele relatie met ons hebben, bijvoorbeeld derde begunstigden): een billijk, loyaal en professioneel polis- en schadebeheer
 • De beveiliging van goederen, personen en informaticanetwerken
 • Het beheer van louter interne processen
 • Tevredenheidsonderzoeken
 • Prospectie
 • Ontwikkeling van nieuwe producten en diensten
 • Het technisch en functioneel beheer van onze website
4. Hoe beschermen wij uw gegevens en hoe lang bewaren wij deze?

Wij zetten ons in voor de bescherming van uw persoonsgegevens door de nodige organisatorische en technische maatregelen te nemen om uw gegevens te beschermen tegen niet-toegelaten toegang tot deze gegevens, onrechtmatige vernietiging of verlies ervan.

Wij bewaren uw gegevens zo lang als noodzakelijk is om de hierboven beschreven doeleinden te verwezenlijken (cf. punt 3).

5. Met wie delen wij uw gegevens?

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met derde partijen die namens ons diensten verlenen (zoals het hosten van onze website, het organiseren van mailings of events). Deze derden hebben enkel toegang tot uw gegevens in de mate dat dit voor hun dienstverlening nodig is.

Het is eveneens mogelijk dat wij uw gegevens meedelen aan derden wanneer wij hiertoe wettelijk worden verplicht of wanneer overheidsinstanties het recht hebben om bij ons gegevens op te vragen.

6. Uw rechten

U beschikt over volgende rechten die betrekking hebben op uw persoonsgegevens:

 • Het recht op inzage/rectificatie: u heeft het recht om een kopie van uw persoonsgegevens te vragen alsook om uw persoonsgegevens te laten verbeteren.
 • Het recht om te worden vergeten: u heeft het recht om het wissen van uw persoonsgegevens aan te vragen, tenzij deze gegevens nodig zijn voor de uitvoering van een contract of het naleven van een wettelijke verplichting.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens: indien de verwerking van uw gegevens gebeurt zonder uw toestemming en zonder dat de verwerking op een andere basis gebeurt zoals de uitvoering van een contract of de naleving van een wettelijke verplichting, kan u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Het recht om toestemming in te trekken: wanneer u in het verleden toestemming heeft gegeven om uw gegevens te verwerken, heeft u het recht om op elk moment deze toestemming in te trekken.
 • Het recht op overdraagbaarheid: wanneer de verwerking steunt op uw toestemming of op de uitvoering van een contract en die verwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedés, dan kan u vragen om de gegevens die u ons heeft verstrekt over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke wanneer dat technisch haalbaar is.
 • Het recht op beperking.

Verzoeken, vragen of klachten omtrent het uitvoeren van bovenstaande rechten kan u richten tot B'COVER via e-mail (helpdesk@bcover.be).

Indien u niet tevreden bent met de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens kan u ook een klacht indienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit (Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel).