Image

B'COVER Uw rechten

Gedragsregels en belangenconflictenbeleid

 

B'Cover by Baloise nv met maatschappelijke zetel te 2600 Antwerpen, Posthofbrug 16, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen 0437.008.754, is als gevolmachtigde onderschrijver ingeschreven in het register van verzekeringstussenpersonen van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, onder het nr.0437.008.754. De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (afgekort FSMA) is de toezichthouder, bevoegd voor het verlenen van vergunningen aan o.m. verzekeringstussenpersonen. De FSMA is gevestigd te 1000 Brussel, Congresstraat 12-14
Het register van tussenpersonen van de FSMA is online consulteerbaar op www.fsma.be.

Zij treedt als gevolmachtigde onderschrijver op in naam en voor rekening van de verzekeringsmaatschappijen

De algemene en bijzondere voorwaarden van de verzekeringsproducten die B'COVER aanbiedt, kunt u hier consulteren:

Baloise Belgium nv bezit een rechtstreekse of middellijke deelneming van meer dan 10 % van de stemrechten of kapitaal van het kantoor. B’Cover by Baloise behoudt echter een zelfstandige positie als dochtermaatschappij en zal aldus onafhankelijk blijven.

B'COVER voert een actief Belangenconflictenbeleid.

B'COVER heeft tevens een Kennismakingbrochure.

U kan met ons in het Nederlands of Frans communiceren via verschillende kanalen:

  • Schriftelijk: ons adres is vestigingsadres B’Cover by Baloise, Herkenrodesingel 5, 3500 Hasselt, België
  • Telefonisch: ons algemeen telefoonnummer is +32 2 704 49 70
  • E-mail: ons algemeen e-mailadres is info@bcover.be

De offertes, polisdocumenten, financiële en fiscale documenten worden enkel per e-mail aangeleverd.

Voor al uw vragen en problemen kan u in eerste instantie terecht bij ons kantoor.

Hebt u een klacht? Laat het ons weten per e-mail via klacht@bcover.be, per brief of telefonisch 02 704 49 70.

*Wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft.