De aansprakelijkheidsverzekering van de professionele of interne syndicus

De wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van de mede-eigendom te moderniseren en transparanter te maken verscheen op 28 juni 2010 in het Belgisch Staatsblad. Deze wet is van kracht sinds 1 september 2010.

In uitbreiding op de wet van 30 juni 1994, Art. 577-8 B.W. waarin de taken van syndicus omschreven worden vermeldt de nieuwe wet op gedwongen mede-eigendom de volgende bepaling:
 L) paragraaf 4 wordt aangevuld met de punten 10°tot 18, luidende:« 10° een aansprakelijkheidsverzekering aan te gaan die de uitoefening van zijn taak dekt, alsook het bewijs van die verzekering te leveren; in geval van een mandaat om niet, wordt die verzekering aangegaan op kosten van de vereniging van mede-eigenaars;
De wetgever maakt geen onderscheid tussen de professionele of occasionele syndicus. Bijgevolg is deze wet voor beide van toepassing. Beiden dienen dus bij wet verplicht een aansprakelijkheidsverzekering te onderschrijven.

Doel van deze verzekering?

De activiteiten van de syndicus te verzekeren m.b.t. het verzekerd gebouw, zoals  omschreven door het Koninklijk Besluit van 6 september 1993; met andere woorden hij of zij die zich gewoonlijk bezighoudt met het syndicschap van onroerende goederen in mede-eigendom.

Wie is verzekerde?

De verzekerde is:
 • De syndicus, bestuurders en aangestelden in de uitoefening van hun functies.
 • De helpers, medewerkers en aangestelden in de uitoefening van hun functie in dienst van de verzekerde.
Kunnen als uitbreiding verzekerd worden:
 • Elke andere persoon of bedrijf waarvan de naam wordt opgenomen in de bijzondere voorwaarden.

Wat is verzekerd?

De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de verzekerden voor schade veroorzaakt aan derden, in de uitoefening van de activiteit als syndicus en voortvloeiend uit schadeverwekkende feiten waarvoor de verzekerden burgerrechtelijk aansprakelijk gesteld  kunnen worden. Deze worden opgesomd in de bijzondere voorwaarden van de polis.
Enkele voorbeelden:
 • Een vergissing, een verzuim of een nalatigheid, tijdens de uitoefening van de beoogde beroepsbezigheid.
 • Verduistering of diefstal door aangestelden van een verzekerde.
 • Het niet in zake roepen van de aannemer in het kader van zijn tienjarige aansprakelijkheid.
 • Het aanvaarden van de oplevering van niet of slecht uitgevoerde werken zonder voorbehoud te maken.

Uitsluitingen

De uitsluitingen worden bepaald in de bijzondere voorwaarden van de polis.
Enkele voorbeelden:
 • Schade opzettelijk veroorzaakt door de verzekerde.
 • Schade veroorzaakt door een grove schuld van de verzekerde (vb. veelvuldige herhaling van schade met dezelfde oorsprong wegens het niet nemen van voorzorgsmaatregelen)
Indien de schade veroorzaakt werd door een stagiair, een medewerker of een niet-leidinggevende aangestelde, zonder medeweten van de verzekeringsnemer, zijn vennoten, beheerders en bestuurders, dan zal de maatschappij de benadeelde derde vergoeden.

Beperktheid in tijd

De beperktheid in tijd wordt bepaald in de bijzondere voorwaarden van de polis.
Zo geldt de dekking bijvoorbeeld voor:
 • Geschreven eisen die ingediend worden tijdens de geldigheidsduur van de waarborg voor de schade overkomen gedurende deze periode.
 • Geschreven eisen ingediend binnen een periode van 36 maanden na de datum waarop de verbreking of de verstrijking van het contract is ingegaan, voor zover de eisen berusten op een schade die gebeurd is tijdens de geldigheidsduur van het contract en dat bij het einde ervan het risico niet werd gedekt door een andere verzekeraar.

Verzekerde bedragen

De verzekerde bedragen kunnen verschillen naargelang de bepaling in de bijzondere voorwaarden van de polis.
De maatschappij verleent haar dekking per schadegeval zowel voor de hoofdsom als voor de kosten en intrest boven de door de verzekeringsnemer gedragen eigen risico”s.
Verzekerde bedragen polis bcover:
 • Lichamelijke ongevallen 1.250.000 euro
 • (on)stoffelijke schade 125.000 euro
 • Rechtsbijstand 12.500 euro

Vrijstellingen

De vrijstellingen worden eveneens vermeld in de bijzondere voorwaarden van de polis.
Voorbeeld polis bcover:
De vrijstelling bedraagt 10% van de schade met een minimum van 200 euro en een maximum van 1.250 euro per schadegeval.

Informatie en tarieven voor de aansprakelijkheidsverzekering van de interne syndicus: www.bcover.be

Deel dit bericht via