De VME: een onderneming zoals een ander!

Velen staan er niet onmiddellijk bij stil, maar een VME is in principe een onderneming met alle eraan verbonden wettelijke en juridische verplichtingen.
Zo voorziet de nieuwe wet op de appartementseigendom van 2 juni 2010 duidelijk dat alle documenten uitgaande van de vereniging van mede-eigenaars het ondernemingsnummer van de vereniging dienen te vermelden.

B.S. 28.06.2010 Ed.2 N.2010-2176 Art. 4
In artikel 577-5 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 30 juni 1994, wordt § 1 aangevuld met een lid, luidende: «Alle documenten uitgaande van de vereniging van mede-eigenaars vermelden het ondernemingsnummer van die vereniging.»

Het ondernemingsnummer kan alleen worden toegekend bij de overschrijving van nieuwe statuten of van akten die de bestaande statuten wijzigen in de openbare registers. Hierdoor hebben veel VME’s nog geen ondernemingsnummer gekregen.

Welke VME’s hebben een ondernemingsnummer?

VME’s die na de invoering van de wet van 16 januari 2003 werden opgericht, worden in principe automatisch ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).

B.S. 30.06.2003 N. 2003-2636 Art. 1:
Het ondernemingsnummer en het vestigingseenheidsnummer worden aan de onderneming of de vestigingseenheid zoals bedoeld in artikel 2, 3° en 6°, van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen, hierna “de wet” genoemd, toegekend door de Kruispuntbank van Ondernemingen belast met het register zoals bedoeld in artikel 3 van de wet.

Voor deze VME’s zal de betrokken hypotheekbewaarder op eigen initiatief een elektronische aanvraag indienen bij de KBO. Voor VME’s die voor 16 januari 2003 werden opgericht is de wet ook van toepassing. In praktijk vragen de hypotheekbewaarders voor bestaande VME’s slechts een ondernemingsnummer aan wanneer er zich rechtsfeiten voordoen. Voor oudere VME’s waarvoor de hypotheekbewaarder zelf geen initiatief heeft ondernomen om een ondernemingsnummer aan te vragen, kan de syndicus of een andere belanghebbende (bv. een mede-eigenaar) een ondernemingsnummer aanvragen.

Om te weten te komen of een VME al werd ingeschreven in de KBO, kan men terecht op de website van de KBO via volgende link: http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html?lang=nl.

Welke informatie heeft men nodig voor het aanvragen van een ondernemingsnummer?

Bij de aanvraag tot toekenning van een ondernemingsnummer moeten de volgende inlichtingen aan het bevoegde hypotheekkantoor worden overgemaakt:

– de naam van de VME;
– de naam van de notaris die de basisakte heeft verleden;
– de datum van het verlijden van de basisakte;
– voor aktes verleden voor 1 augustus 1995: een kopie van de eerste bladzijden van de basisakte waarin vermeld staan welke partijen aanwezig waren bij het verlijden van de akte en waarbij het onroerend goed wordt beschreven.

Krijgen deelverenigingen ook een eigen ondernemingsnummer?

De gewijzigde wet van 2 juni 2010 heeft, onder voorwaarden, in de mogelijkheid voorzien om binnen een gebouw of groep van gebouwen over te gaan tot de oprichting van één of meerdere deelverenigingen met rechtspersoonlijkheid. Aangezien deelverenigingen op dezelfde manier rechtspersoonlijkheid verkrijgen als de overkoepelende vereniging (de zgn. hoofdvereniging van mede-eigenaars) zullen ook deelverenigingen over een ondernemingsnummer moeten beschikken. Dit houdt ook in dat naast de hoofdvereniging elke deelvereniging van mede-eigenaars waaraan rechtspersoonlijkheid moet worden toegekend, over haar eigen statuten (haar zgn. ondersplitsingsakte) moet beschikken. Deze akte moet notarieel verleden worden en op het bevoegde hypotheekkantoor overgeschreven worden. Hierna kan naast de rechtspersoonlijkheid het ondernemingsnummer worden toegewezen.

Annemie Bamps, gedelegeerd bestuurder bcover
Peter Leyseele, juridisch deskundige

Deel dit bericht via