View Post

Syndicus van een appartementsgebouw

In iedere mede-eigendom moet verplicht een syndicus aanwezig zijn. Hij voert voornamelijk de beslissingen uit die rechtsgeldig in de algemene vergadering worden genomen. Hoe wordt een syndicus aangesteld? Bij nieuwbouw wordt de syndicus meestal door de bouwpromotor aangesteld en wordt het mandaat in de basisakte of in het reglement van mede-eigendom vastgelegd. Deze aanstelling vervalt bij de eerste algemene vergadering …

View Post

Aansprakelijkheid algemene vergadering

De algemene vergadering bestaat uitsluitend uit mede-eigenaars en neemt alle beslissingen met betrekking tot de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw. Doordat de algemene vergadering geen rechtspersoonlijkheid heeft, heeft zij dus geen enkele verantwoordelijkheid voor de door haar genomen beslissingen. Hierdoor ontstaat een belangrijke vraag: “Wie is dan wel aansprakelijk als de algemene vergadering een beslissing neemt of nalaat te nemen …

View Post

De raad van mede-eigendom in een appartementsgebouw

Artikel 577-8/1 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat in gebouwen met ten minste 20 appartementskavels tijdens de eerste algemene vergadering verplicht een raad van mede-eigendom moet worden opgericht. Als het gebouw minder dan 20 appartementskavels telt, mag de algemene vergadering zelf beslissen of zij al dan niet een raad van mede-eigendom opricht. Wat zijn de taken van de raad van …

View Post

Commissaris van de rekeningen in een appartementsgebouw

Is het aanstellen van een commissaris van de rekeningen verplicht? Artikel 577-8/2 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat in elke gedwongen mede-eigendom verplicht één commissaris van de rekeningen moet worden aangesteld. Wat is de taak van de commissaris van de rekeningen? De commissaris van de rekeningen heeft als opdracht het door de syndicus gevoerde financieel beheer nauwkeurig onder de loep …

Waterschade in appartementsgebouwen, beter voorkomen dan genezen!

De meeste schades die zich in appartementsgebouwen voordoen, zijn waterschades. Meestal gaat het om lekken in leidingen, waterinfiltratie via gevels of terrassen of schade door waterinsijpeling via het dak. Een waterschade kan grote gevolgen hebben. Het zijn namelijk bijna altijd waterschades die ervoor zorgen dat er verhoogde vrijstellingen of tariefverhogingen in de brandpolis worden opgelegd. In sommige gevallen kan de …

De VME: een onderneming zoals een ander!

Velen staan er niet onmiddellijk bij stil, maar een VME is in principe een onderneming met alle eraan verbonden wettelijke en juridische verplichtingen. Zo voorziet de nieuwe wet op de appartementseigendom van 2 juni 2010 duidelijk dat alle documenten uitgaande van de vereniging van mede-eigenaars het ondernemingsnummer van de vereniging dienen te vermelden. B.S. 28.06.2010 Ed.2 N.2010-2176 Art. 4 In …

Belang van de waarborg bcover Liability

Met dit artikel willen wij de inhoud en het belang van een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid van de VME toelichten. bcover biedt hiervoor de waarborg bcover Liability aan. Wat houdt deze waarborg precies in? De waarborg bcover Liability verzekert de aansprakelijkheid tegenover derden voor schade veroorzaakt door het gebouw of door de vereniging van mede-eigenaars, de individuele mede-eigenaars, de syndicus, de …

bcover Home, de beste condities voor de brandverzekering van uw inhoud.

Als mede-eigenaar maakt u deel uit van een Vereniging van Mede-Eigenaars (VME). Iedere VME dient volgens de statuten van het gebouw een blokpolis af te sluiten. Een blokpolis is een brandverzekering voor een appartementsgebouw waarbij alle appartementen gezamenlijk verzekerd worden. Deze brandverzekering komt tussen in geval van schade door  brand, bliksem, ontploffing, inwerking van elektriciteit, storm en hagel, waterschade, glasbreuk,…  De syndicus sluit in naam …

De aansprakelijkheid van de VME

Zowel mede-eigenaars binnen een appartementsgebouw als derden die schade hebben ondervonden door het gebouw weten vaak niet wie zij voor de geleden schade aansprakelijk kunnen stellen. Het is namelijk zo dat zowel de mede-eigenaars als de organen binnen het appartementsgebouw en de Vereniging van Mede-Eigenaars (VME) aansprakelijk gesteld kunnen worden voor schade. Dit artikel legt vooral de nadruk op de …

Brandpreventie

Kan de brandverzekeraar tussenkomst weigeren wanneer een gebouw niet in orde is op vlak van brandveiligheid? De taak van een verzekeringspolis bestaat erin het gebouw te beschermen en legt in principe geen verplichtingen inzake brandpreventie op.  De regelgeving inzake brandpreventie van appartementsgebouwen valt namelijk onder de gemeentelijke wetgeving en het KB van 1994 (lage, middelhoge en hoge gebouwen). Het is …